رای شماره 143 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 184/81

شاکی: شهردار سمنان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 14، 17 و 20 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382

شماره دادنامه: 143

مقدمه: الف- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1132موضوع شکایت آقای محمد سیستانی به طرفیت شهرداری سمنان به خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شهرداری خوانده در مورد تملک مغازه‌های واقع در کاروانسرا در پلاکهای 219 و 220 بخش یک سمنان به شرح دادنامه شماره 168 مورخ 1379/02/17 به استناد بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت مزبور صادر نموده است.ب- شعبه 10 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1137 موضوع شکایت آقای علی‌اصغر صفاخواه به طرفیت شهرداری سمنان به خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی در مورد تملک مغازه واقع در کاروانسرای پلاکهای 219 و 221 بخش یک سمنان به شرح دادنامه شماره 614 مورخ 1379/04/21 بدلیل اینکه خواسته شاکی حکم مختومه را دارد قرار رد شکایت را صادر نموده است.ج- شعبه 20 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1335 موضوع شکایت آقای جعفری غریب‌شاه به طرفیت شهرداری سمنان به خواسته ابطال اقدامات شهرداری سمنان به شرح دادنامه شماره 77/1335 مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.د- شعبه 14 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1708 موضوع شکایت آقای محمدعلی عندلیب به طرفیت شهرداری سمنان به خواسته، اعتراض به تملک و تصرف یک باب مغازه در مجموعه کاروانسرا پلاکهای ثبتی 219-220 بازار سمنان به شرح دادنامه شماره 1088 مورخ 1379/06/19 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و عملیات شهرداری در خصوص تملک مغازه مورد نظر در پلاک های موصوف صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مستندات و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و اختلاف مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع