1) ضرورت تحقیق از شهود معارض 2)عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه موجب نقض دادنامه صادره می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. طی شکایتی علیه همسرش خانم ح.ه. الف. اعلام نموده که نام‌برده مرتکب زنای محصنه گردیده و پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری استان... مورد رسیدگی واقع‌شده و نظر به اینکه از ناحیه شاکی دلیل شرعی و قانونی کافی جهت اثبات مدعی ارائه نشده و صرف پرینت تلفنی از مکالمات کافی جهت اثبات اتهام مفید نیست لهذا دادگاه در دادنامه شماره --- - 1392/03/28 نام‌برده خانم ح.ه الف. را از اتهام مذکور تبرئه نموده و رای صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. واقع‌شده و درخواست تجدیدنظر نموده است و در نهایت به این شعبه ارسال‌شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه دادگاه محترم بدون احضار طرفین و مطالبه دلیل از شاکی و بررسی و ارزیابی مستندات ادعایی از قبیل فیلم و سی دی مکالمات و بدون مداخله وکیل و دادستان یا نماینده وی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده است دادرسی ناقص تشخیص و مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00063 - 1392/02/28 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان... نقض رسیدگی مجدد به‌ همان شعبه ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع
برچسب‌ها