صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای

پرسش

اگر کفیل یا وثیقه گذار عمدا اخطاریه را در سامانه رویت نکند آیا میتوان پس از مهلت مقرر قانونی در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور ضبط وجه الکفاله یا وجه وثیقه نمود ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/56 مورخ 1399/2/14 در بخش مربوط به سوال به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است.
وفق ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب سال 95 در ابلاغ الکترونیکی آنچه ملاک ابلاغ واقعی است، رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ است و در «گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی» (پیوست استعلام) علاوه بر توضیح درج شده در مقابل کیفیت امر ابلاغ ذیل بند «الف» اطلاعات مربوط به مشاهده ابلاغ در ذیل بند «ج» در جدولی تحت عنوان «سابقه مشاهده ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیک» درج شده است و مندرجات همین قسمت حکایت از رویت یا عدم رویت ابلاغیه می کند و در صورتی که حکایت از مشاهده کند، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود، اما جدول پایین تر تحت عنوان «سابقه ورود بعد از زمان درج در سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود به سامانه ابلاغ دارد و هرگاه در توضیحات مقابل آن نیز درج شده باشد«باز کردن صفحه اصلی سامانه ابلاغ» صرفاً حکایت از ورود کاربر به صفحه اصلی سامانه ابلاغ دارد و به معنای مشاهده ابلاغیه نیست و بنابراین مندرجات این قسمت نشان دهنده ابلاغ واقعی نیست.

نظر اکثریت

مطابق آیین نامه استفاده از سامانه ها ی رایانه ای یا مخابراتی , تاریخی که ابلاغ را روی سایت می گذارند , تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و پیامک و ایمیل ابلاغ محسوب نمی گردد و رویت شرط ابلاغ نیست و همچنین استنکاف از گرفتن اوراق نیز ابلاغ محسوب نمی گردد و با توجه به اینکه مستنکف از همه جزییات ابلاغ مستحضر نشده , نوع ابلاغ قانونی است و نمیتوان قرار ضبط وجه الکفاله یا وثیقه صادر کرد مگر اینکه شرایط ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری از نظر مقام قضایی احراز گردد. به عبارتی یک بار ابلاغ مثبت استنکاف و موارد ماده 231 قانون آیین داردسی کیفری نیست مگر قرینه قوی تر باشد ؛ لکن پس از دوبار یا بیشتر ابلاغ الکترونیک قضایی , قطعا امکان صدور دستور ضبط وجود دارد.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره 2 ماده 13 آیین نامه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و به تجویز ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم مشاهده ابلاغیه توسط کفیل یا وثیقه گذار و با انقضاء مهلت قانونی میتوان دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثیقه را صادر نمود.

منبع
برچسب‌ها