رای شماره 1294 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9900268 شماره دادنامه: 9909970906011294 تاریخ: 10/10/99

شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان همدان

طرف شکایت: شورای اسلامی قروه درجزین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 53 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی قروه درجزین در سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی قروه درجزین به خواسته ابطال بند 53 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی قروه درجزین در سال 98 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ردیف: 53

شرح عوارض: عوارض و بهای خدمات و فعالیت سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات:

S: مساحت عرصه P: قیمت منطقه ای بنای دارایی S1: مساحت اعیان

عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه S1 P 2

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس مستندات مختلف قانونی شخصیت بانک ملی، ملی و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه خروج موضوعی دارد.

با وحدت ملاک از آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون موضوع از جمله دادنامه های شماره

1681 الی 1735 مورخ 8/10/1393

362 مورخ 21/05/1392

1043 الی 1057 مورخ 3/9/1394

321 الی 326 مورخ 12/5/1395

ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی قروه درجزین به موجب لایحه شماره 178 مورخ 15/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1240 مورخ 8/12/1396 عوارض موصوف خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر تشخیص داده نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 53 از تعرفه شهرداری قروه درجزین برای سال 98 تحت عنوان عوارض و بهای خدمات و فعالیت سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر قروه درجزین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها