ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه زوج در ایام زندگی مشترک مالی را به زوجه تملیک نماید، این تملیک از باب ادای مهریه نیست؛ مگر اینکه دلیلی برخلاف آن از طرف زوج ارایه شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن. م. با وکالت خانم م. خ. و آقای الف. ب. به طرفیت آقای س. ص.الف.ف. با وکالت خانم ز. ط. و آقای ح. س. به خواسته مطالبه مهریه با استناد به سند نکاحیه شماره 3192 مورخ 1378/05/08 دفتر اسناد رسمی ازدواج تهران به میزان 220 سکه بهار ‌آزادی و خسارات دادرسی دادگاه پس از تشکیل دو جلسه و استماع اظهارات طرفین و مشاهده مستندات آن‌ها خلاصه‌ی اظهارات و دفاعیات طرفین به این شرح است خوانده و وکلای وی: اینجانب در تاریخ 1390 دو دانگ از منزل مسکونی به ارزش 85 میلیون تومان را به نام خوانده بابت مهریه منتقل کرده‌ام. منزل را سال 1389 خریدیم و کلا به نام من بود و در سال 1390 بدون اینکه وجهی دریافت کنم به خواهان منتقل کردم درست است دست نوشته‌ای از خواهان ندارم ولی با توجه به ماده 265 قانون مدنی که پرداخت مجانی نداریم به خصوص من که به همسرم مهریه بدهکار بودم به‌طور اصولی بابت دین احتساب می‌شود ولو اینکه نتوانم مدرک به پرداخت بابت مهریه اقامه کنم. زوجه (خواهان) و وکلای وی: منزل سال 1389 با کمک زوجه، مادر و پدر وی خریداری شده و حدود پنجاه میلیون تومان پول آن را این سه نفر داده‌اند و چون می‌خواستند وام بگیرند تمام سند به نام زوج ثبت شد وقتی وام گرفتن منتفی شد دو دانگ از سه دانگی که قرار بود به نام زوجه ثبت شود به وی منتقل شد و این بابت مهریه نبود بابت پولهایی بود که زوجه و مادرش و پدرش در خریدن منزل به زوج کمک کرده‌اند، بله درست است وقت انتقال سند پولی رد و بدل نشده است. دادگاه در مقام قضاوت گر چه ممکن است اظهارات زوجه واقعا درست باشد اما چون با توجه به قواعد باید قضاوت کند ادعای زوج در مقام دفاع را وارد دانسته زیرا اصل در پرداخت عدم تبرع است و زوجه هم اقرار دارد که حین انتقال سند وجهی رد و بدل نشد اما اینکه زوجه مدعی است با پول خود و مادر و پدرش کمک به زوج کرده‌اند تا منزل خریده است می‌تواند طی طرح دعوی جداگانه آن را مورد مطالبه قرار داده و اقامه دعوی برای استرداد وجوه نماید اگر دلیلی داشته باشد. به هر صورت دادگاه ادعای خانم ن. م. را مبنی بر مطالبه 220 سکه بهار آزادی فقط در خصوص شصت سکه وارد می‌داند و با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و 519 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای س. ص.الف.ف. به پرداخت شصت سکه بهارآزادی و خسارات دادرسی در حق وی صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص 160 سکه دیگر با توجه به انتقال سند دو دانگ از شش‌دانگ ملک مسکونی که در آن سکونت دارند به وی، ادعای پرداخت زوج وارد و خواسته‌ی خواهان در این خصوص غیر وارد تشخیص، با استناد به ماده 265 قانون مدنی حکم بر رد خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یحیی پیرعباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. م. با وکالت آقای الف. ب. و خانم م. خ. به طرفیت آقای س. ص.الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در رابطه با خواسته تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 220 عدد سکه نسبت به بخشی از آن که شصت سکه است حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر شد و نسبت به بخشی دیگر که 160 سکه دیگر است حکم به رد صادر شد با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه که حکم به رد صادر شد وارد است به دلیل اینکه سند ازدواج از اسناد رسمی است و به استناد آن زوج در رابطه با مهریه مدیون است لکن زوج در دادگاه بدوی ادعا کرده بود که بابت بخشی از مهریه دو ( 2 ) دانگ منزل را به نام زوجه کردم اولا: زوج هیچ دلیلی محکمه‌پسند ارایه نکرده است مبنی بر اینکه دو دانگ منزل بابت مهریه بوده است ثانیا: زوجه این ادعا را در پرونده کلا تکذیب کرده بود و بیان داشت چون بخشی از قیمت منزل را خودم دادم دو دانگ به نام من شده است ثالثا: مشخص نیست چرا دادگاه بدوی بر فرض صحت ادعای زوج تعداد یکصد و شصت سکه را کسرکرده است و رابعا: زوج با وجود دعوت دادگاه و تشکیل جلسه در دادگاه جهت دفاع حاضر نگردید و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت کل مهریه مندرج در عقدنامه 220 سکه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رییس ‌و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها