تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم و فرجام خواهی برخی دیگر از آنان، رسیدگی ماهیتی مرحله تجدیدنظر مقدم بر مرحله فرجامی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه دهم دادگاه عمومی کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 1393/03/31 در خصوص دعوی آقایان ف.ز. و ع.ص. به طرفیت آقای ح.ف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تسویه‌حساب و پرداخت سهم و طلب خواهان‌ها از درآمد شرکت الف. از سال 1383 لغایت اجرای حکم طبق نظریه کارشناسی پس از رسیدگی‌های معمول دعوی را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت 2895770954 ریال به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان‌ها صادر نموده است. بدوا آقایان ف.ز. و ع.ص. خواهان‌های اولیه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و در ادامه محکوم‌علیه آقای ح.ف. نیز نسبت به دادنامه موصوف فرجام‌خواهی کرده است شعبه اول دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه‌ای به شماره 100828 - 1393/10/13 با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی با این استدلال که رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی تابع مرجع عالی یعنی دیوان‌ عالی کشور می‌باشد در ارتباط با تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده قرار توقیف دادرسی صادر نموده و دستور ارسال پرونده را به مرجع بدوی صادر نموده تا با رعایت تشریفات فرجام‌خواهی پرونده را ابتدائا جهت رسیدگی فرجامی به دیوان‌ عالی کشور ارسال نمایند که در این راستا اقدام و اینک پرونده پس از ارسال به دیوان‌ عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه تحت نظر قرار دارد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

ارسال پرونده به دیوان‌ عالی کشور آن‌هم با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که اصولا منصرف از مورد است و تحت عنوان قرار توقیف دادرسی در کل فاقد محمل و موقعیت قانونی است رسیدگی به مرحله تجدیدنظر در راستای رسیدگی ماهیتی بوده و مقدم بر مرحله فرجامی است، لذا پرونده را به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌نماید تا شعبه مذکور نسبت به رسیدگی مرحله تجدیدنظر اقدام و در ثانی پرونده را به این مرجع ارسال دارند.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

معینی- جلیلی تقویان

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها