نظریه مشورتی شماره 7/1400/970 مورخ 1400/09/10

تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/970
شماره پرونده: 1400-168-970 ک

استعلام:

1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد، آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟
2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای احکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می‌شود که جلب شده‌اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن‌ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 81، 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌کند.
2- اولاً، با اعتراض محکو‌م‌علیه غایب به حکم غیابی، اجرای حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به واخواهی او متوقف بماند و چنانچه قبلاً از متهم تأمینی اخذ نشده باشد، با توجه به این که مقامات دادسرا و اجرای احکام در این حالت حق اخذ تأمین از محکوم‌علیه را ندارند، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری یا مجری نیابت، جز انعکاس درخواست واخواهی محکوم‌علیه با اعزام وی به دادگاه وظیفه‌‌ای ندارد.
ثانیاً، اخذ تأمین از محکوم‌علیه غیابی از وظایف دادگاه است؛ بنابراین مراجع مجری حکم و نیز مجری نیابت در خصوص اجرای رأی، غیر از گزارش واخواهی محکوم‌علیه و نیز عدم امکان اعزام وی به علت زندانی -بودن یا به جهات دیگر به دادگاه ذی‌ربط تکلیفی ندارد و دادگاه می‌تواند با اعطای نیابت به دادگاهی که محکوم‌علیه غیابی در حوزه قضایی آن بازداشت است، انجام اقدامات لازم را درخواست کند.

منبع