نظریه مشورتی شماره 7/95/2757 مورخ 1395/10/28

تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2757
شماره پرونده: 1908-1/168-95

استعلام:

آیا درجرایم غیرمشهود مقام قضایی تحقیق اعم از دادیار و یا بازپرس اختیار تحت نظر قراردادن متهم را جهت تکمیل تحقیقات دارد؟ آیا ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری دلالت بر اختیار مقام قضایی جهت تحت نظر قراردادن متهم در کلیه جرایم اعم از مشهود وغیرمشهود دارد؟ آیا ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً دلالت بر اختیار ضابطین برای تحت نظر قراردادن متهم در جرایم مشهود دارد یا اینکه مقام قضایی هم چنین اختیاری را به موجب ماده قانونی موصوف دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالتی بر اختیار بازپرس در تحت نظر قرار دادن متهم در جرایم غیر مشهود در غیر موارد جلب متهم ندارد و بدیهی است که تحت نظر قرار دادن متهم، تنها ناظر به موارد مصرحه در قانون، نظیر ارتکاب جرایم مشهود موضوع مواد 44 و 46 و جلب متهم موضوع مواد 179 و 182 این قانون است.
2- مستفاد از مواد 46 و 189 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ تبصره ماده 189 این قانون، در مواردی که به موجب قانون، متهم تحت نظر ضابطان قرار می‌گیرد (نظیر موارد ارتکاب جرم مشهود موضوع ماده 46 قانون فوق‌الذکر)، بازپرس (مقام قضایی) باید حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم مزبور، نسبت به انجام تحقیق از وی و تعیین تکلیف وی اقدام نماید، بنابراین صدور دستور مبنی بر ادامه تحت نظر قرار دادن متهم در جرایم مشهود با لحاظ معاذیر قانونی و توجیه لازم، حداکثر تا 24 ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم امکان پذیر است.

منبع