شرط حذف محکومیت تعلیقی از سجل کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود،محکومیت تعلیقی از سجل کیفری وی حذف خواهد شد.(ملاحظه:در صورت ارتکاب جرم عمدی درجه 8 باز هم محکومیت کیفری از سجل کیفری پاک حذف می‌شود)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/05

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم ت. ش. دایر به صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد نسبت به آقای الف.ن دادگاه نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناس تصادفات کیفرخواست صادره و اقرار صریح متهم در محکمه اتهامشان محرز است و عملشان منطبق است با ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات لذا محکمه به استناد مواد 559 و 709 و 710 و 74 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصف را به پرداخت 8/5 درصد دیه کامله از بابت حارصه بینی ،دامیه ابروی راست و دامیه بالای ابروی راست دو مورد حارصه ساق چپ حارصه های زانوی چپ راست، مخاط لب پآیین و زیر دهان، از بابت کبودی های اطراف چشم راست و چپ، انگشت اول پای چپ و قاعده انگشت اول پای چپ و کبودی مخاط لب پآیین جمعا به پرداخت 12 هزارم دیه کامله از بابت ارش تورم زانوی چپ وارش دامیه شانه چپ جمعا به پرداخت 1/5 درصد دیه کامله از بابت شکستگی زند اعلی ساعد چپ به پرداخت هشت درصد دیه کامله از بابت شکستگی بینی به پرداخت چهاردرصد دیه کامله از بابت شکستگی قدام سینوس (هاشمه) به پرداخت 10 درصد دیه کامله آنهم به میزان 50 درصد از کل دیه ظرف 2 سال با انتخاب نوع دیه از ناحیه محکوم علیه محکوم می‌نماید همچنین محکمه متهم موصوف را از بابت جنبه عمومی جرم با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت 5/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزقابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلی اصغر حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/07

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ت. ش. ه به طرفیت آقای الف. ن.ک. از دادنامه شماره --- به تاریخ 1395/03/05 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیت متهم به پرداخت 50 % دیات تعیین شده ونیز پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزارتومان می‌باشد وارد نیست چراکه با توجه به گزارش کارشناس رسمی ونیز اقرار متهم دیگر قرائن وامارات موجود در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه وی محرز بوده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید، النهایه نظربه وضعیت خاص متهم (تجدیدنظرخواه) اجرای چهارمیلیون ریال از مجازات جزای نقدی را مدت دو سال به حالت تعلیق در می آورد و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی نشود محکومیت کیفری از سجل کیفری حذف خواهد شد. واین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

منبع
برچسب‌ها