ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (29 مورد)

نشست های قضایی (17 مورد)