بند هشتم : اطلاعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانونی

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
اطلاعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرارگیرد:
1. آمار درخواست های مجوز، انواع مجوزهای صادر شده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک جغرافیایی، درخواست های رد شده (با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب 97/7/29)
2. واحدهای فعال در هر کسب و کار بر اساس مجوزهای صادر شده
3. مجموع درخواست های تخفیف، معافیت، تخفیف ها و معافیت های صورت گرفته و دلایل آنها
4. مجموع هزینه های دریافت شده از متقاضیان مجوز
5. آمار و مشخصات مجوزهای صادر شده، تمدید شده و معتبر
6. آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال شده
7. مصوبات و تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
8. آمار مجوزهاییکه تجمیع شده اند.
9. آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده اند.
10. آمار مجوزهایی که جایگزین شده اند
11. آمار مجوزهای صادر شده از سوی اصناف
12. آمار مجوزهای صادر شده از استانها
13. آمار مجوزهای صادر شده در سطح شهرستان و پایین تر
14. آمار مجوزهای صادر شده در سطح ملی
رعایت محرمانگی هویت ارزیابان و کارشناسانی که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت قرار می گیرند یا مشارکت می کنند الزامی است.
مسولیت ارائه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آنکه یک یا چندمرحله ای باشد و اعم از آنکه مستلزم مجوزهای وابسته از سایر موسسات باشد یا نباشد با موسسه ای است که طبق قانون مسولیت امضا و صدور مجوز را بر عهده دارد.
کمیسیون با همکاری پایگاه های حاوی اطلاعات مجوزهای دولتی از جمله «درگاه ملی مجوزهای کشور» نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات راجع به مجوزهای دولتی اقدام خواهد کرد.