تصرفات مفروز در املاک مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تصرفات مفروزی طولانی مدت و با ثبات در ایادی متعدد ملک مشاع، درخواست ابطال سند مفروزی اخذ شده توسط متصرفین، پذیرفته نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.ط. به وکالت از آقای م.الف. به‌طرفیت آقای ق.ر. و اداره ثبت اراک دادخواست ابطال رای شماره --- - 1392/05/05 هیات رسیدگی به اسناد عادی در مورد پلاک... بخش... اراک تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه عمومی اراک و پاسخ استعلام ثبتی حاکی است که شش‌دانگ پلاک مذکور به نام ش.ر. سند صادر شده که هنگام تحدید حدود قسمتی از پلاک‌های مجاور جزو محدوده مورد تقاضا معرفی شده و حدود ثبت شده با وضع محل مطابقت ندارد و جریان مورد اختلاف در دادگاه مورد رسیدگی است و نسبت به آن نقل ‌و انتقالات متعددی صورت گرفته و دارای مالکین مشاعی متعددی است (ص 15 ) دادگاه مجددا در پایان جلسه مورخ 1393/02/28 از اداره ثبت استعلام وضعیت ملک را نموده که پاسخ حاکی است که در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مقادیری از پلاک مذکور به‌صورت شش‌دانگ مفروزی درآمده ضمنا پلاک مذکور فاقد مساحت و طول اضلاع می‌باشد. (ص 36 ) متعاقبا دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/01 اجمالا چنین رای داده است: «... اولّا مالک اصلی پلاک مذکور مالکیت خود را در ده‌ها سال قبل هرچند به‌صورت مشاعی به دیگران انتقال داده ولی قسمت مفروز و معین از ملک را به خریداران تسلیم نموده و صدها خانه مسکونی احداث و در اختیار متصرفین آن است با خریداری بخش‌هایی از آن مالکین مشاعی که دارای تصرفات مفروز بوده‌اند اقدام به احداث ساختمان شده است و در طول قریب نیم‌قرن از این نقل‌وانتقالات هیچ‌گونه اعتراضی به عمل نیامده و مسلما متصرفات مورث خواهان نیز به‌صورت مفروز در بخش معین از این پلاک قرار داشته که اقدامات مالکانه چون دیگر مالکین نسبت به آن انجام داده‌اند و در غالب املاک مشاعی روستاهای ایران یا اطراف شهر نحوه واگذاری مشاعی ولی تصرفات مفروز بوده و به همین اعتبار قانون‌گذار در راستای مقررات مورد اشاره و دیگر قوانین ازجمله مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به‌منظور ساماندهی به تصرفات مفروز در املاک مشاع و ساختمان‌سازی در آن به وضع این قانون پرداخته و از آنجا که ید خوانده دعوی متصل به ید مالکانه مالک اولیه بوده و تصرفات بلامنازع ایشان و ایادی قبلی وی که قریب نیم قرن استمرار داشته حکایت از وارد نبودن ادعای خواهان می‌کند و مسلما چنانچه خواهان یا مورث وی و دیگر وراث در سنوات گذشته برای خود حقی به‌عنوان مالک مشاعی قائل بودند سکوت نمی‌کردند لذا دعوی را وارد ندانسته و به بی‌حقی محکوم می‌کند...» وکیل خواهان از این رای فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/08/07 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به استدلال دادگاه در رای فرجام‌خواسته و با توجه به اوضاع‌واحوال منطقه و عرف محل و تصرفات مفروزی متعدد و ایادی سابقه خوانده قبل از سال 43 تاکنون (ش.ر.، ج.ف.، ن.ف.، ر.ف.، ی.ع.، غ.م.، م.و، الف. ر.، ق.ر.) که قبل از سال 61 نیز مسکونی بوده است، درمجموع رای فرجام‌خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشارشعبه --- دیوان‌عالی کشور

معینی- کریم‌زاد

منبع
برچسب‌ها