نظریه مشورتی شماره 7/1401/156 مورخ 1401/07/04

تاریخ نظریه: 1401/07/04
شماره نظریه: 7/1401/156
شماره پرونده: 1401-118-156 ع

استعلام:

آیا کلیه کارکنان موسساتی که نام آن‌ها در اعداد قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است (همانند کارکنان کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی) را می‌توان به عنوان مأمور رسمی شناخت؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه معیاری برای تفکیک موسسات داخل در این فهرست می‌توان ارائه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 7 و تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می‌کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق‌الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان «مأمور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می‌شوند؛ بنابراین در فرض پرسش، با توجه به این‌که کتابخانه مرحوم آیت‌اله نجفی مرعشی در بند 14 ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب می‌شوند.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها