رای شماره 249 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

به استناد سهمیه استخدامی شماره 711304 مورخ 19؍12؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 2257 مورخ 25؍1؍98 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل آتش نشانی شهرداری های سراسر کشور، آزمون استخدامی کتبی و عملی برای انتخاب افراد واجد شرایط برگزار شده که شاکی به برخی مفاد دفترچه آزمون اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف) 2 - دارا بودن حداقل 18 و حداکثر 30 سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، داشتن حداقل 18 و حداکثر 35 سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر

ب) بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی........... سهمیه ایثارگران:......3 - پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده 48 قانون

پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می یابد.

تبصره: کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی‌باشد.

ج) بخش هشتم: شرایط احراز مشاغل.............رشته شغلی: آتش نشان.................شرایط احراز شغل: مدارک و رشته های مورد نیاز:....................دیپلم: دیپلم کامل متوسطه...

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: بر اساس تبصره 5 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد. همچنین مطابق تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی، کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی ‌نیز ملاک عمل می‌باشد، موارد استثنا در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی‌کشور امکان ‌پذیراست، در حالی که در دفترچه آزمون، برای جذب دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و افراد زیر 20 سال به هیچ مجوزی استناد نشده است.در دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی موضوع بخشنامه شماره 145954 مورخ 1393؍11؍25 وزارت کشور، هیچ سهمیه ای به فرزندان کارکنان فوت شده اعطا نشده است.

چ) دادخواست و ضمائم در تاریخ 21؍02؍1400به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ شده است لیکن مهلت قانونی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی بند 3 بخش چهارم مصوبه مورد شکایت به جهت ابطال طی دادنامه رای شماره 1289 مورخ 09؍10؍1399 هیات عمومی مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده، لیکن سایر مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

« رای هیات تخصصی استخدامی »

در خصوص ابطال بند 2 بخش دوم (شرایط اختصاصی داوطلبان) و بخش هشتم دفترچه آزمون (شرایط احراز شغل آتش نشان) مبنی بر پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و افراد زیر 20 سال، با توجه به این که شاکی جهت ابطال مصوبه را مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه استخدام پیمانی ذکر کرده است در حالی که مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و موسسات وابسته از شمول قانون مدیریت خارج هستند و از طرف دیگر برابر لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان و شهرداری های سراسر کشور (غیراز شهرداری پایتخت) مصوب 27؍6؍1358 شورای انقلاب و تبصره 1 ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره 52282 ت 664 مورخ 1368؍06؍15 ‌هیات وزیران) کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی - مگر در موارد استثناء- در مورد مستخدمین پیمانی ‌نیز ملاک عمل می‌باشد و با عنایت به این که در مواد 13 و 14 ‌قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بکارگیری نیرو با مدرک تحصیلی دیپلم و حداقل 18 سال سن تجویز شده است. بنابراین مندرجات دفترچه آزمون استخدامی مشاغل پیمانی آتش نشانی شهرداری های سراسر کشور، از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دیپلم و تعیین حداقل سن 18 سال مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری ها ندارد، فلذا من حیث المجموع بندهای مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها