ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

چنانچه موسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه موسسات مشمول لازم الاتباع است.