ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور

وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌ کند و استفاده از اعتبارات باید با ‌رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.