تکلیف مقام قضایی جهت دسترسی به متهم درصورت منتج نشدن جلب به نتیجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

تکلیف مقام قضایی جهت دسترسی به متهم در صورت منتج نشدن جلب به نتیجه

پرسش

برای حضور متهم وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری جلب ابتدایی صادر گردیده است، در صورت عدم منتج شدن جلب به نتیجه و دسترسی به متهم آیا می‌توان به صورت غیابی جلب به دادرسی صادر نمود یا نیاز به احضار متهم (علی رغم جلب) وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

ظرفیت قانونی ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مورد خاص و استثنایی است سبب استفاده از این ظرفیت چنانچه منتفی شود دادرسی روال عادی می‌یابد و تمام حقوق متهم برای تدارک دفاع باید از جمله احضار و علت آن باید رعایت شود. بالنتیجه نظر اقلیت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

باید تفکیک قائل شد از این جهت که اگر به هر دلیلی متهم متوجه گردد مثلاً در حین جلب از دست مامورین فرار نموده یا در منزل که مراجعه شده خانواده متهم ساکن بودند و مانند این موارد نیاز به ابلاغ ندارد ولکن در صورت عدم اطلاع مثل عدم شناسایی آدرس جلب و یا عدم دسترسی به متهم و خانواده ایشان در این چنین مواردی نیاز به احضاریه وفق قانون می‌باشد.

نظر اقلیت

مطلقا با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی و عدم تضییع حقوق افراد باید ابلاغ صورت پذیرد.

منبع
برچسب‌ها