نظریه مشورتی شماره 7/98/915 مورخ 1398/06/20

تاریخ نظریه: 1398/06/20
شماره نظریه: 7/98/915
شماره پرونده: 98-168-915 ک

استعلام:

احتراما در خصوص پرونده با موضوع بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب آیا دادگاه در راستای تکمیل تحقیقات بدون نقض قرار می‌دهند متهم را احضار و قرار تامین کیفری اخذ نماید یا خیر؟ خواهشمند است راجع به این موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 246، 251 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار منع تعقیب، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین صرف اعتراض شاکی به قرار یاد شده و طرح پرونده در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اعتراض، مجوز صدور قرار تأمین کیفری متعاقب احضار متهم از سوی دادگاه نمی‌باشد. بدیهی است که دادگاه یادشده می‌تواند متعاقب نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی با توجه به مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، اقدام لازم را در این خصوص معمول دارد.

منبع