نحوه تصمیم گیری در مورد متهم مجنون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر ابرکوه

موضوع

نحوه تصمیم گیری در مورد متهم مجنون

پرسش

در هنگام احضار متهم جهت تفهیم اتهام مشخص می‌گردد نامبرده پس از ارتکاب بزه دچار آلزایمر گردیده است و امکان تفهیم اتهام نیست در این خصوص نحوه تصمیم گیری و صدور قرار چیست به عبارتی نوع قرار صادره چیست و آیا این قرار قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

آن چه که در تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری آمده قرار توقف تعقیب در مرحله دادسرا و توقف دادرسی در دادگاه صادر می‌گردد و این قرار غیر از قرار موقوفی تعقیب می‌باشد و قابلیت اعتراض ندارد، نتیجتاً نظریه اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

در این خصوص می بایست نظر پزشکی قانونی در خصوص اینکه آیا متهم دارای اراده و اختیار می‌باشد یا خیر و به عبارتی بیماری وی موجب جنون وی گردیده یا خیر جلب در صورت تأیید جنون وی توسط پزشکی قانونی با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون ایین دادرسی کیفری تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود لذا با توجه به وحدت ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف دادرسی صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره نیز با توجه به مفاد ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری قطعی می‌باشد.

نظر ابرازی

در این خصوص در صورتی که پزشکی قانونی بیماری وی را در حد جنون تشخیص دهد مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی دادرسی و تعقیب متوقف می‌گردد و با توجه به اینکه این حکم ذیل ماده 13 قانون اخیر ذکر شده و با توجه به اینکه حکم ماده در خصوص موارد صدور قرار موقوفی می‌باشد لذا در این مورد نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر و این قرار نیز مطابق ماده 270 قانون مذکور قابل اعتراض از سوی شاکی می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها