حدود تکلیف پدر به پرداخت نفقه دختر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نفقه دختر مادامی که ازدواج نکرده و شاغل نیست بر عهده پدر است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ف. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت آقای ن. ف. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دختر مادامیکه ازدواج نکرده و شاغل نیست نفقه او به عهده پدر است و با توّجه به اینکه خوانده دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نداده بنابراین، دادگاه خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته به استناد مواد 1106 و 1107 و 1199 قانون مدنی و مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه دویست و هشتاد هزار تومان از تاریخ 1393/11/11 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران

جهاندار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ن. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309982165501647 متضمن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه فرزند مشترک م. ف. ماهیانه مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان از تاریخ 1393/11/11 و پرداخت هزینه دادرسی با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها