نظریه مشورتی شماره 7/98/1424 مورخ 1398/10/21

تاریخ نظریه: 1398/10/21
شماره نظریه: 7/98/1424
شماره پرونده: ک4241-861-89

استعلام:

به استحضار می‌رساند ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هر گاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل ماموریتش ضروری باشد موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او نسبت به اجرای ماموریت اقدام می‌کند در این صورت ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.
سوال: با توجه به متن ماده مرقوم در فرض اعلام مراتب از سوی بازپرس به دادستان و مخالفت دادستان با آن آیا در اجرای ماده 269 قانون مرقوم امکان اختلاف برای بازپرس وجود دارد یا خیر؟
که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تصریح ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه «پس از کسب نظر موافق وی... نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند...» انجام مأموریت بازپرس در خارج از حوزه قضایی، لزوماً نیاز به موافقت دادستان دارد و در صورت مخالفت (عدم موافقت) دادستان، انجام مأموریت از سوی بازپرس امکان‌پذیر نمی‌باشد. نتیجتاً موضوع از شمول حکم ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است

منبع