تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۷۲۷

پیام: چنانچه شخصی در یک فقره کلاهبرداری مباشرت و در فقره دیگر معاونت نموده باشد، باید مجازات اشد مورد حکم قرار گیرد و تعیین دو مجازات مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به‌ موجب بخشی از دادنامه شماره ۸۰۰۸۶۳- ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی... به‌ عنوان متهم ردیف دوم و به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری(انتقال منافع مال غیر)، تحصیل مال‌ مسروقه به تحمل سه سال حبس و ردّ مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش‌صد و پنجاه میلیون تومان و تحمل یک سال حبس به خاطر معاونت در کلاهبرداری و یک سال حبس به خاطر تحصیل مال مسروقه محکوم و از اتهام رابطه نامشروع تبرئه گردیده و در خصوص سایر متهمین نیز حسب‌الاقتضاء رأی مقتضی صادر شده است. این رأی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تعدادی از محکومٌ ­علیهم ازجمله آقای م. با وکالت آقای ش. قرار گرفته و شعبه سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان... در مقام رسیدگی به اعتراض آنان بر اساس دادنامه شماره ۰۱۶۹۷- ۱۳۹۲/۱۲/۲۵دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخشی که ناظر به محکومیت آقای م. بوده است را با ردّ اعتراض ایشان عیناً تأیید و ابرام نموده است و حالا محکومٌ ­علیه نام­برده با وکالت ش. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که اولاً موکل در یک پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم، ثانیاً موکل به همراه متهم ردیف اول به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع مال کلاهبرداری شده محکوم شده است و حال آن ‌که باید به یک مجازات حبس و معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می‌شد. ثالثاً در دادنامه صادره از دادگاه بدوی که به تأیید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است از بابت تتمیم مجازات تا ردّ مال و جلب رضایت شکات نام­بردگان از حق هرگونه مرخصی، رأی باز و آزادی مشروط محروم شده‌اند و حال آن‌ که دادگاه مجاز بود فقط مجازات حبس را در حکم خود تعیین و دیگر موارد از اختیارات دادگاه خارج و تابع مقررات زندان است. رابعاً موکل فقط به اتهام معاونت در کلاهبرداری تفهیم اتهام گردیده و مشارکت در کلاهبرداری به وی تفهیم و اخذ دفاع نشده است و در ادامه نیز با تأکید بر این نکته که حسب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت تبصره ۲ و ۳ از ماده مرقوم صدور ۳ مورد حبس (۳ سال و یک سال و یک سال) با توجه به ماده ۱۰ قانون یاد شده در یک دادنامه و یک پرونده فاقد وجاهت قانونی است؛ نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به ‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای م. با وکالت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱۶۹۷- ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از شعبه سی‌ و نهم دادگاه تجدیدنظر استان...که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۸۰۰۸۶۳- ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی... و تأیید آن صادر گردیده است؛ نظر به این‌که در دادنامه موضوع اعاده دادرسی بابت مشارکت در کلاهبرداری یک مجازات و برای معاونت در همان جرم نیز مجازات مستقل دیگر تعیین‌شده که باید مجازات جرم اشد لحاظ می‌شد و نیز از حیث عدم تعیین مدت برای مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی که برابر تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی‌تواند بیش از دو سال تعیین گردد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و نیز از جهت عدم رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون اخیرالذکر کیفر مورد حکم متناسب با جرم نبوده و موضوع مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی