مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه کیفری 2 می‌تواند به بزه ممانعت از حق ملاقات طفل رسیدگی نماید.(ملاحظه:مستند به بند ح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم تعزیری دارای جزای نقدی درجه 8 در صلاحیت شورای حل اختلاف است.)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم ف. الف ش، آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، دائر بر ممانعت از حق و ملاقات فرزند موضوع شکایت آقای م. ط.، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهم و انکار اتهام انتسابی به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز وقوع بزه به مقتضی اصاله البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر واعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ط. از دادنامه شماره --- مورخ 95/1/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری 2 تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم ف. الف.ش. مبنی بر ممانعت از ملاقات با طفل حکم برائت صادر گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به اینکه مجازات جرم انتسابی به استناد ماده 54 قانون حمایت خانواده جزای نقدی در جه 8 بوده و قسمت الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 8 را قطعی اعلام گردیده است لذا رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است مستندا به ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

منبع
برچسب‌ها