تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۷۳۱

پیام: در بزه مزاحمت تلفنی دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره ۳۰۸- ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای ک. به اتهام توهین و تهدید نفسانی و ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ه. بزه­کار شناخته شده و به استناد مواد ۶۰۷ و ۶۴۱ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸ و بندهای ۶ و ۷ و ۸ ماده نوزده قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بابت تهدید به تحمل دو سال حبس و از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس و از بابت توهین به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ­ علیه طی دادنامه شماره ۶۵۱- ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان... دادنامه تجدیدنظرخواسته در رابطه با محکومیت نام­برده به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون ریال جزای نقدی به ترتیب از بابت اتهامات مزاحمت تلفنی و اهانت تأیید و اما محکومیت وی در خصوص تهدید نقض و رأی بر برائت ایشان صادر شده است. آقای ح. به وکالت از محکومٌ‌علیه قبلاً درخواست اعاده دادرسی نموده که این شعبه دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۵۳- ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ با توجه به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت نموده و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان... در مقام تجدید محاکمه طبق دادنامه شماره ۵۴۳- ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ با استناد به ماده ۷۹ قانون مذکور به لحاظ عدم تصویب آئین‌نامه مربوطه در هیئت‌وزیران ضمن ردّ اعتراض متقاضی دادنامه موضوع محکومیت وی را مورد تأیید قرار داده است. آقای ح. به وکالت از محکومٌ‌علیه مجدداً با تقدیم لایحه‌ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که مطابق مواد ۶۶ و ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها شش ماه حبس است پس از تصویب آئین‌نامه موضوع ماده اخیرالذکر به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند که این قانون از این بابت اخف به حال متقاضی است و با توجه به این‌که حداکثر مجازات قانونی بزه مزاحمت تلفنی برابر ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ شش ماه حبس است و آئین‌نامه مورد اشاره نیز تصویب گردیده، لذا درخواست از این ‌جهت با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌شود.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی