نحوه تعیین مجازات در بزه مزاحمت تلفنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه مزاحمت تلفنی دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است.

رای خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/04/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... آقای ک. به اتهام توهین و تهدید نفسانی و ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ه. بزه‌کار شناخته شده و به استناد مواد 607 و 641 و 669 قانون مجازات اسلامی 1378 و بندهای 6 و 7 و 8 ماده نوزده قانون مجازات اسلامی 1392 از بابت تهدید به تحمل دو سال حبس و از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس و از بابت توهین به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌ علیه طی دادنامه شماره --- - 1392/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... دادنامه تجدیدنظرخواسته در رابطه با محکومیت نام‌برده به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون ریال جزای نقدی به ترتیب از بابت اتهامات مزاحمت تلفنی و اهانت تایید و اما محکومیت وی در خصوص تهدید نقض و رای بر برائت ایشان صادر شده است. آقای ح. به وکالت از محکومٌ‌علیه قبلا درخواست اعاده دادرسی نموده که این شعبه دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- - 1392/11/12 با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت نموده و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان... در مقام تجدید محاکمه طبق دادنامه شماره --- - 1393/04/11 با استناد به ماده 79 قانون مذکور به لحاظ عدم تصویب آیین‌نامه مربوطه در هیئت‌وزیران ضمن ردّ اعتراض متقاضی دادنامه موضوع محکومیت وی را مورد تایید قرار داده است. آقای ح. به وکالت از محکومٌ‌علیه مجددا با تقدیم لایحه‌ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که مطابق مواد 66 و 79 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها شش ماه حبس است پس از تصویب آیین‌نامه موضوع ماده اخیرالذکر به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند که این قانون از این بابت اخف به حال متقاضی است و با توجه به این‌که حداکثر مجازات قانونی بزه مزاحمت تلفنی برابر ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 شش ماه حبس است و آیین‌نامه مورد اشاره نیز تصویب گردیده، لذا درخواست از این ‌جهت با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

منبع
برچسب‌ها