اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات جعلیت امضا اعضاء شرکت، در صورت عدم تاثیر بر تحصیل حدنصاب اکثریت مقرر در قانون، موجب ابطال مصوبات مجامع شرکت نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ن.پ. با وکالت ب.ک. به‌ طرفیت شرکت م.ب. به خواسته ابطال مصوبات مجامع شرکت م.ب. به تاریخ 1365/03/02 و 1366/05/27 و 1367/07/20 و 1367/09/12 و 1368/01/14 و 1368/01/22 و 1368/10/03 و 1370/01/08 به‌ دلیل جعل امضاءهای اعضاء و عدم رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل دادگاه با توجه به مستندات ابرازی جهت بررسی ادعای مطروحه، جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه طی شماره 821 - 92/3/28 ثبت گردیده هرچند با وجود اعلام جعلیت امضا منتسب به خواهان توسط کارشناس احراز گردیده لکن با توجه به حضور اعضاء و امضا ذیل صورت‌جلسات بنا بر فرض عدم حضور خواهان و حذف امضا وی نیز اثری بر اکثریت مقرره وارد نیامده و ابطال مصوبات باعث از بین رفتن حقوق دیگر اعضاء شده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 94 و 106 قانون تجارت حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.پ. با وکالت خانم ب.ک. به‌ طرفیت شرکت م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/06 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی شهید بهشتی که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مبنی بر ابطال مصوبات جامع شرکت م.ب. می‌باشد وارد نیست دادنامه صادره صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس ومستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی

منبع

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها