نظریه مشورتی شماره 7/99/1488 مورخ 1399/11/21

تاریخ نظریه: 1399/11/21
شماره نظریه: 7/99/1488
شماره پرونده: 99-168-1488 ک

استعلام:

چنانچه پرونده شخصیت موضوع ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل نشده باشد و پس از صدور حکم پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شود، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند برخورداری محکوم از نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک را منوط به تشکیل پرونده شخصیت توسط واحد مددکاری زندان کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مستفاد از مواد 203 و 286 و 485 و 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که پس از صدور دستور تشکیل پرونده‌ شخصیت برای متهم در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی، تنظیم پرونده‌ شخصیت و ارکان آن بر عهده‌ واحد مددکاری اجتماعی است که طبق قانون در حوزه‌ قضایی هر شهرستان ایجاد می‌شود و تنظیم پرونده‌ شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی زندان و کانون اصلاح و تربیت که به‌طور عمده در اجرای مواد 38 و 40 و 46 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و ناظر به مرحله‌ پس از صدور حکم قطعی و وضعیت محکومان است، ارتباطی با پرونده‌ شخصیت موضوع مواد صدرالذکر ندارد.
ثانیاً، عدم تشکیل پرونده شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی نافی بهره‌مندی محکوم از نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم نیست.

منبع