ماده 578 قانون مدنی

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)