نظریه مشورتی شماره 7/98/1270 مورخ 1398/08/26

تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/1270
شماره پرونده: 98-168-1270 ک

استعلام:

احتراماً به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذیل را مرقوم فرمایید.
در صورتی که واخواه ازری غیابی واخواهی نماید و دادگاه وفق ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری در وقت تعیین شده به تقاضای واخواهی رسیدگی نماید و در زمان صدور رأی واخواهی ادله جدید و قوی‌تری بر وقوع جرم کشف شود آیا دادگاه می‌تواند در رأی واخواهی ضمن تأیید دادنامه قبلی مجازات را تشدید نماید و یا مجازات تکمیلی به محکومیت اضافه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر شده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه تلقی گردد و در این خصوص تفاوتی نمی کند مجازات اصلی تشدید شود و یا مجازات تکمیلی اضافه گردد. بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده 458 قانون مذکور نیز موید همین استنباط است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)