تعیین اقلام جهیزیه توسط دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بسیاری از موارد بردن جهیزیه توسط زوجه به منزل مشترک بدون اخذ رسید یا حتی تهیه سیاهه یا لیست انجام می‌شود و ملاک در تعیین اقلامی که زوجه به عنوان جهیزیه به منزل شوهر برده، تشخیص دادگاه است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ح.ف. در تاریخ 1391/02/11 با ارائه دادخواست به طرفیت خانم ن. ر. به خواسته طلاق به ضمیمه تصویر مصدق اوراقی از سند ازدواج شان به شماره ترتیب..... تاریخ وقوع و ثبت عقد 1382/11/21 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.... اسلام آباد توضیح داد: خوانده همسر دائمی وی است و دو فرزند خردسال دارند و با وجود تلاش او برای فراهم کردن موجبات آسایش خانواده از طریق کارگری زوجه شان وی را رعایت نمیکند و به مشکلات فرزندان توجه ندارد و مبادرت به انجام اموری میکند که موجبات بی حرمتی خانواده می‌گردد به استناد ماده 1133 قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد پرونده که حسب الارجاع به کلاسه --- در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد ثبت شده بود به لحاظ سکونت خوانده در شهرستان س. با صدور قرار عدم صلاحیت طی دادنامه شماره --- - / 91 مورخ 1391/02/18 به دادگستری ش. ارسال شد و تحت کلاسه --- در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. ثبت گردید در اولین جلسه مقرر رسیدگی 1391/04/03 طرفین حاضر شدند خواهان اظهار نمود خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده در پاسخ ضمن قبول همسر دائمی بودن خواهان افزود: حاضر به طلاق نیست در صورتی که دادگاه حکم طلاق بدهد تمامی حقوق خود را مطالبه می کند حضانت فرزندان را نمیخواهد. خواهان گفت حاضر است تمام حقوق زوجه را پرداخت کند و حضانت فرزندان را میخواهد. قرار ارجاع امر به داوری صادر شد بعد از معرفی داوران و طی تشریفات نظریه آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در بر قراری صلح و سازش بین زوجین دارد ضمیمه پرونده گردید. آقای ج.ک به وکالت از خوانده وکالتنامه ارائه و پس از مطالعه پرونده با تقدیم لایحه ای حقوق موکله اش اعم از مهریه و نفقه و نحله و جهیزیه را قبل از اجرای صیغه طلاق خواستار شد. آقای م. ع نیز به وکالت از خواهان وکالتنامه ارائه نمود.دوم: خانم ن. ر. دادخواستی به طرفیت آقای م. ح.ف. به مطالبه نفقه از 1390/12/25 لغایت ختم رسیدگی بر اساس نظریه کارشناس به ضمیمه تصویر مصدق اوراقی از سند ازدواجشان ارائه کرد که حسب الارجاع به کلاسه --- در دادگاه فوق الذکر ثبت شد در تاریخ 1391/04/13 تصمیم به رسیدگی علیحده هر کدام از دو پرونده مذکور اتخاذ شد و در اولین جلسه مقرر رسیدگی 1391/05/21 به علت عدم حضور طرفین با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و رعایت انتظار کافی و عدم ارائه لایحه از آنان قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم نفقه مورد مطالبه صادر و کارشناس مورد نظر با دستمزد مقید انتخاب شد و به لحاظ وحدت اصحاب دعوی و ارتباط دعاوی با یکدیگر قرار رسیدگی توامان صادر شد و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/16 با این استدلال که اخطاریه ارسالی برای زوجه خواهان جهت تودیع دستمزد کارشناس منتخب به مشارالیها ابلاغ واقعی گردید لیکن در مهلت مقرر نسبت به تودیع هزینه کارشناسی و ارائه فیش اقدام نکرده قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهی اعلام شد ولی پرونده در خصوص دادخواست طلاق مفتوح ماند آقا وکیل زوجه پس از اعلام نظریه داوران طی لایحه ای با تکرار اینکه موکله مایل به مراجعت به زندگی مشترک است ولی زوج اصرار به طلاق دارد و زوجه چند سال بدون نفقه در منزل پدری رها شده بود لذا حقوق مالی خویش شامل مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و ملاقات فرزندان را خواستار است نظریه پزشکی قانونی ایلام به شماره....... مبنی بر منفی بودن تست بارداری زوجه در تاریخ معاینه ضمیمه پرونده می‌باشد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره --- - / 93 مورخ 1393/04/14 بعد از شرح دعوی و خواسته و درج خلاصه اظهارات طرفین و احراز زوجیت طرفین به حکایت سند ازدواج استنادی و عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین به استناد مقررات مواد 1133 و 1143 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1378 مجتمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه و جهیزیه و مبلغ شصت میلیون ریا ل بابت نحله و نفقه ایام عده ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال گردید زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نبوده و حضانت فرزندان مشترک مادام العمر به زوج واگذار و برای مادر طفل هر دو هفته یکبار به مدت 24 ساعت از ساعت 7 شب پنجشنبه لغایت 7 شب جمعه در محل زندگی زوجه حق ملاقات مقرر شد مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ و رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر خواهی اعلام گردید.سوم: بعد از ابلاغ رای و اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای م. ع. به وکالت از زوج موصوف به تعیین محل اقامت زوجه برای ملاقات مشارالیه با فرزندان مشترک و نیز تقاضای تقسیط صداق و ادعای موکل او به اینکه زوجه جهیزیه ای با خود به منزل زوج نیاورد و نحله مقید را خارج از توان مالی موکل خویش اعلام و تقاضای حذف استرداد جهیزیه و نحله را از رای معترض عنه کرد وپس ازتبادل لوایح وارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و ثبت به کلاسه --- در جلسه مقرر رسیدگی 1393/09/19 آقای وکیل تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده حاضر گردیدند زوج تجدید نظر خواه و آقای وکیل زوجه تجدید نظر خوانده حاضر نگردیدند لایحه آقای وکیل زوجه تجدید نظر خوانده به شماره 447 / 93 مورخ 1393/09/18 ثبت و پیوست می‌باشد نامبرده اعلام کرد موکله اش مخالف طلاق است و زوج خواستار طلاق باید حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه و جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت را بپردازد. آقای وکیل زوج اظهار نمود دفاع و دلایل او به شرح دادخواست تجدید نظر خواهی است زوجه تجدید نظر خوانده پاسخ داد مدافعات او به شرح لایحه وکیل اش می‌باشد جهیزیه او شامل دو تخته فرش 12 متری و یکدستگاه یخچال و یکسری وسایل آشپزخانه شامل ظروف و استکان و سماور و جاروبرقی و آبمیوه گیری و زودپز و سرویس رختخواب است ولی مدرک خرید یا فاکتور یا لیست اثباتی ندارد و مهریه اش را کامل و یکجا می خواهد و مقدار نحله کم است و اعتراض شوهرش غیر موجه است آقای وکیل زوج تجدید نظر خواه گفت لیست جهیزیه اعلام شده از ناحیه تجدید نظر خوانده را قبول ندارد چنانچه مدرک دارد ارائه کند به موجب دادنامه شماره --- - / 93 مورخ 1393/09/25 با شرح تجدید نظر خواهی به عمل آمده ضمن اصلاح رای تجدید نظر خواسته از حیث وقت و محل ملاقات مادر با فرزندانش در محل اقامت زوج و ذکر لیست جهیزیه ای که زوجه اعلام داشته با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مزبور با اصلاحات یاد شده تایید و رای تجدید نظری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید.چهارم:رای تجدید نظری مذکور به شرح صفحه 137 در تاریخ 1393/10/10 به آقای وکیل زوج تجدید نظر خواه ابلاغ و فرجامخواهی اش در مورد اقلام جهیزیه که زوج باید به زوجه مسترد کند در تاریخ 1393/10/30 ثبت شد پس از ثبت لایحه دفاعیه آقای وکیل زوجه فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع گردید لوایح طرفین به هنگام شور توسط اعضای هیات قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/25 تجدید نظری مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

آقای م. ح.ف. با وکالت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - / 93 مورخ 1393/09/25 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض آقای وکیل زوج فرجام خواه به استرداد اقلام جهیزیه (شامل دو تخته فرش 12 متری و یکدستگاه یخچال و یکسری وسایل آشپز خانه و سماور و یک دستگاه جاروبرقی و آبمیوه گیری و سرویس خواب) می‌باشد که اعتراض وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا بر مبنای عرف متداول در جامعه ایرانی هر زنی برای شروع زندگی مشترک اثاثیه و لوازم اولیه لازم را به عنوان جهیزیه به منزل مشترک می برد و در بسیاری از موارد نیز بردن جهیزیه توسط زوجه به منزل مشترک بدون اخذ رسید یا حتی تهیه سیاهه یا لیست می‌باشد و تشخیص دادگاه در تعیین اقلامی که زوجه به عنوان جهیزیه به منزل شوهر برده صائب و موجه به نظر میرسد بنابه مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نمیباشد و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها