ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1 - کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- که مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری - مصوب 1401 -
2- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
3- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می‌شوند.
4- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
6- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.