در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ - کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری - مصوب ۱۴۰۱ -
۲- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۳- متقاضی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می‌شوند.
۴- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۶- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.