حق تقدم پدر محجور بر زوجه وی در نصب قیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

حق تقدم پدر محجور بر زوجه وی در نصب قیم

پرسش

زوج در یک حادثه تصادف، دچار زوال عقل و محجور گردیده است؛ زوجه و پدر محجور هر دو متقاضی قیمومیت هستند، آیا می‌توان مستنبط از ماده 61 قانون امور حسبی، زوجه را مقدم بر پدر (بر فرض تساوی سایر شرایط) دانست؟

نظر هیات عالی

حق تقدم پدر به زوجه با استناد به ماده 61 قانون امور حسبی (در شرایط مساوی) محرز و مسجل است.

نظر اکثریت

اولاً؛ ماده در مقام بیان است و صرفاً حالتی را پیش‌بینی نموده است که زوجه محجور است و زوج مقدم در نصب قیمومت نسبت به پدر محجور است؛ چنانچه نظر قانون‌گذار بر این بود که در صورت محجوریت زوج، زوجه بر پدر یا مادر محجور تقدم داشته باشد از واژه «همسر» استفاده می‌نمود؛ لذا پدر حق تقدم برای نصب قیمومت دارد.
ثانیاً؛ در ماده فوق تقدم زوج بر پدر محجور، به دلیل ریاست زوج بر خانواده حسب ماده 1105 قانون مدنی است، لذا این امر مختص زوج است.
ثالثاً؛ در فرضی که زوجین دارای فرزندان مشترک باشند، پدر محجور بر فرزندان نیز ولایت قهری دارد؛ بنابراین مصلحت ایجاب می‌کند که در فرض تساوی سایر شرایط، پدر زوج نسبت به محجور به عنوان قیم انتخاب گردد.

نظر اقلیت

هرچند ماده از لفظ «شوهر» استفاده کرده است، لیکن نگاه قانون به حفظ کانون زندگی زناشویی بوده است؛ لذا در صورت محجوریت زوج، زوجه وی به ویژه در فرضی که دارای فرزندان مشترک می‌باشند، بر والدین زوج اولویت دارد.

منبع
برچسب‌ها