وضعیت ابلاغ اوراق به ادرس دارای سابقه ابلاغ

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر سابقه ابلاغ به آدرسی وجود داشته باشد و تغییر آدرس اعلام نشود، مراتب ارسالی به ادرس سابق دارای اعتبار است؛ بنابراین آغاز مهلت اقدام شایسته تاریخ ابلاغ به آدرس سابق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت..... به مدیریت ع.ک. به طرفیت خوانده آقای ی. ک.ن. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/05 صادره از این دادگاه نظربه اینکه دادنامه درمورخه 1394/11/14 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده است و دادخواست تجدیدنظرخواهی درمورخه 1394/12/24 ثبت شده است وتجدیدنظرخواه معاذیرموجه قانونی خصوص تاخیردرتقدیم دادخواست تجدیدنظرارائه ننموده است وبا توجه به دادنامه شماره --- مورخه 1395/03/26 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خصوص خارج مهلت بودن تجدیدنظرخواهی و گزارش مدیرمحترم دفتر و باعنایت به محاسبه روز ابلاغ و روزاقدام تجدیدنظرخواهی خارج ازفرجه 20 روزه می‌باشد لذا در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ خارج از مهلت 20 روزه قانونی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمدجواد داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت.... به طرفیت آقای ی. ک.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 95/4/20 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره --- مورخه 94/11/5 صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا آدرس اولیه شرکت تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه تهران -....-.... واحد 2 بوده است که یک نوبت سابقه ابلاغ نیز داشته است پس از آن که وکیل شرکت مذکور استعفاء میدهد تمامی امور حسب مراجعات حضوری مدیر شرکت انجام شده است و احتمالا آدرس شرکت تغییر یافته است لیکن مراتب کتبا به اطلاع دفتر دادگاه بدوی نرسیده است و تمامی اوراق اخطاریه به آدرس قبلی ارسال و بدون ابلاغ اعاده می شده است اما با مراجعه حضوری مدیر شرکت اقداماتی حضورا انجام میشده است. بر حسب وظیفه قانونی دادنامه شماره --- نیز به همان آدرس قبلی شرکت ارسال که بدلیل تغییر نشانی امکان ابلاغ میسر نبوده است لیکن برابر مقررات بواسطه سابقه ابلاغ قبلی و عدم اطلاع تغییر آدرس مراتب ابلاغ شده محسوب می‌گردد از این جهت چون دادنامه اخیرالذکر در مورخه 94/11/14 به آدرس شرکت ارسال شده است تاریخ ابلاغ همان تاریخ محسوب و لهذا ثبت تجدیدنظرخواهی در مورخه 94/12/24 خارج از مهلت 22 روز قانونی می‌باشد و اینکه تجدیدنظرخواه مدعی شده است دادنامه در مورخه 94/12/10 به بنده ابلاغ شده است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد علهذا چون بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی خللی مشاهده نمی گردد با رد اعتراض و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مجیدیادگاری - فرهاد مرادی

منبع
برچسب‌ها