رای شماره 253 مورخ 1381/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 217/81

شاکی: آقای محمدرحیم کیائیان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 7، 13، 16، 18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 21 مهر 1381

شماره دادنامه: 253

مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی بین آراء صادره از شعبه 18 در پرونده 67/1933، شعبه چهارم در پرونده کلاسه 77/2178، شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 74/62، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 76/339، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 76/2423 اعلام تعارض نموده و درخواست رسیدگی و صدور رای وحدت‌رویه نموده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع تعارض دادنامه‌های صادره در پرونده‌های فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای وحدت‌رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 دادنامه‌های شماره 1062 مورخ 1378/04/22 شعبه چهارم، 539 مورخ 1376/05/26 شعبه سیزدهم، 647 مورخ 1377/04/28 شعبه شانزدهم و 1178 مورخ 1377/08/24 شعبه هفتم مبنی بر لزوم اعمال ضریب ریالی 100 به منظور احتساب و تعیین حقوق کارکنان مشمول آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به جای ضریب ریالی 80، صحیح و موافق قانون تشخیص داده شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به تناقض احکام صادره وجود ندارد و مورد مشمول مدلول رای وحدت‌رویه فوق‌الاشعار می‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع