ادعای اعسار اشخاص متعدد در دادخواست واحد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تعدد محکوم علیهم، طرح دعوی اعساراز هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظردردادخواست واحد و نسبت به سهم هریک منع قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقایان ه. ص. و ح. ه. به طرف شرکت نفت الف. باوکالت آقای ن.ر. ن.چ. وخانم ف. م. مبنی براعسارازپرداخت هزینه دادرسی، ازآنجاکه بررسی امراعسار شخصی است والزام است هریک ازاشخاص متقاصی اعساردادخواست جداگانه تقدیم دارند چراکه موضوع دعوی باید بررسی وضعیت شخصی هریک از آنها باشد وتقدیم دادخواست واحد توسط دو نفر مغایر فلسفه و روح بررسی دعوی است لذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست به کیفیت حاضرصادرمی گردد. این قرارظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید رضا چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. ص. و ح. ه. ازدادنامه شماره --- مورخ 1392/10/15 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قراررددعوی اعسارازپرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 1392/05/12 که براساس آن تجدیدنظرخواهان به مبلغ مذکوردردادنامه درحق خواهان بدوی (شرکت نفت الف.) محکومیت حاصل نموده‌اند صادرشده، این دادگاه باتوجه به اینکه هریک ازطرفین دعواهرچندمتعدد باشندمی توانند به موجب دادخواست واحدی تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند و در اینگونه موارد طبیعتا و مجموعا یک هزینه تجدیدنظرخواهی می‌بایست پرداخت کنندودرمواردی که محکومیت آنان تضامنی است (مثل موضوع اصلی این دعوا) قاعدتا هریک ازآنان باید بالسویه مبلغ سهم خودرامتقبل شوند فلذا باوصف موجودبررسی اعسار یا عدم اعسار نسبت به هزینه دادرسی در دادخواست واحد نسبت به سهم خودمنع قانونی ندارد 0 این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی بانقض قراررددعواکه سهوا قراررددادخواست مرقوم گردیده جهت رسیدگی ماهیتی راجع به اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد ولی درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین الف. ازدادنامه صدرالذکر نظر به اینکه شرکت مذکور ذیل دادخواست اعسار بدوی را امضا یا مهمور ننموده صرف نظر از عدم پذیرش اعسار از سوی شرکتهای تجاری مادام که حکم ورشکستگی آن صادر نشده وباتوجه به اینکه دررای تجدیدنظرخواسته نیزجزء اصحاب دعوانمی باشدورایی علیه آن شرکت صادرنگردیده ومحکوم علیه اعسارمحسوب نمی گردد فلذا مستندا به ماده 2 قانون مذکورقرارردتجدیدنظرخواهی وی صادر و اعلام می‌گرددرای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - محمدفاضل حسینی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها