شرط رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لزوم رسیدگی توامان به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد،منوط به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به اتهام همه آن ها است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 89/10/13 دو نفر ازمامورین گشت کلانتری 102 تهران به اسامی گروهبان ع. ن. ووظیفه م.ز. درمنطقه شیان به یک دستگاه خودرو پراید با سه نفر سرنشین ظنین شده ودر صدد بازرس سرنشینان خودرو بوده اند که هرسه نفر سوار برخودرو با سرعت از محل دور شده اند. مامورین نیز آنها را تعقیب کرده اند که نهایتا درخیابان شریعتی بر اثر تیراندازی مامورین دو نفر ازسرنشینان پراید کشته شده وخودرو نیز دراثر برخورد با گارد ریل متوقف شده وراننده آن از خودرو پیاده ودرحال فراربوده که دستگیر شده است. مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش شد دادسرای تهران پس از رسیدگی درخصوص سرباز وظیفه م.ز. قرارمنع تعقیب ودرخصوص اتهام گروهبان ع. ن. با احراز ده درصد تقصیر واتهام ا.ح.م.(راننده پراید) با سی درصد تقصیر درقتل مرحومان س.خ. و الف. الف. قرارمجرمیت وکیفرخواست صادرنموده وشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره --- - 92/7/21 آقای ع. ن. را از اتهام انتسابی تبرئه وا.ح.م. را به پرداخت سی درصد دیه مقتولان محکوم کرده است شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران با اعتقاد به اینکه رسیدگی به جرائم مامورین نظامی وانتظامی وشرکاء ومعاونین آنها درصلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشد قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های نظامی تهران صادرکرده است شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران ادعای عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نپذیرفته و استدلال کرده است که دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص سرباز وظیفه م.ز. قرارمنع تعقیب صادرکرده که در دادگاه قطعیت یافته است و متهم دیگر آقای م. نیز به موجب رای دادگاه عمومی به پرداخت سی درصد دیه دو نفرمتوفای موضوع پرونده محکوم شده واین حکم نیز به دلیل اینکه مورد اعتراض هیچکدام از افرادی که مجاز به تجدیدنظر خواهی هستند قرارنگرفته قطعیت حاصل کرده و درخصوص متهم دیگر آقای ع. ن. که دادگاه تجدید نظرقرارعدم صلاحیت صادرنموده ونظربه لزوم رسیدگی توام به اتهام شرکاء ومرتبطین جرم واحد در یک مرجع وبا توجه به غیرنظامی بودن یکی از اشخاص مقصر(ا.ح.م.) که نسبت به وی حکم محکومیت صادرشده است ودادگاه نظامی مجاز به رسیدگی به جرائم افراد غیرنظامی نمیباشد لذا ضمن صدور قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال می نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهرکاظمی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده و ن. ه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیاردیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه نظامی یک تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رسیدگی به جرائم خاص افراد نظامی یا انتظامی که درحین انجام وظیفه یا به سبب آن مرتکب می‌شود درصلاحیت دادسر ا ودادگاه نظامی می‌باشد وقاعده لزوم رسیدگی به اتهام شرکاء ومعاونین مجرم درمرجع واحد، درمورد اشخاصی که رسیدگی به اتهام آنها از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد رعایت نمی شود بنابراین درخصوص اختلاف حاصله بین شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران وشعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران دررسیدگی به اتهام گروهبانیکم ع. ن.، با تایید صلاحیت شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران حل اختلاف می نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی

عناوین و برچسب‌ها