بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم

پرسش

در فرضی که مامورین نیروی انتظامی در پرونده مواد مخدر، با اذن مقام قضایی در حال تفتیش و بازرسی گوشی تلفن همراه متهم جهت کشف محل اختفای مواد مخدر می‌باشند، با عکس مستهجن تهیه شده از یک شخص مونث روبه رو شده و آن را صورتجلسه کرده و به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند، با فرض اینکه متهم عکس را با رضایت شخص مونث گرفته باشد:
الف: آیا متهم موصوف وشخص مونث مرتکب بزهی شده اند؟
ب: آیا مأمور گزارش دهنده مرتکب بزهی شده است؟

نظر هیئت عالی

اولاً: صرفنظر از اینکه تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با مرجع رسیدگی کننده و با لحاظ شرایط خاص حاکم بر پرونده است در فرض مطروحه علاوه بر اینکه جهات قانونی تعقیب وجود ندارد فرض وقوع جرم منتفی است (مواد 64 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری) ثانیاً: نظریه اکثریت قضات محترم در قسمت‌های اولاً و ثانیاً قسمت ب سوال مورد تایید است.

نظر اکثریت

در مورد سوال الف: خیر مرتکب جرمی نشده‌اند چرا که در خصوص موضوع مطروحه تنها مقرره‌ی مرتبط با آن ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 742 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بخش جرایم رایانه ای) می‌باشد که در قسمت اخیر متن ماده تولید و نگهداری محتویات مستهجن بوسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را زمانی جرم انگاری نموده که با قصد تجارت یا افساد باشد که در مورد موضوع سوال این دو قصد وجود ندارد البته این قصد‌ها باید توسط مقام قضایی بررسی شوند و در صورت عدم احراز هیچ یکی از طرفین مرتکب جرمی نشده است و در مورد بزه رابطه نامشروع نیز با توجه به اینکه اولاً این مورد در صلاحیت دادگاه می‌باشد لذا از موضوع صلاحیت ما خارج است و ثانیاً طبق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ما مجاز به تحقیق و ورود در این خصوص نیستیم لذا بنا بر جمیع مطالب معنونه هیچ یک از طرفین مرتکب جرمی نشده‌اند.
در مورد سوال ب:
مأمورین مرتکب جرمی نشده‌اند چرا که اولاً حسب شرح متن سوال اقدام مأمورین به بازبینی گوشی تلفن همراه متهم با دستور مقام قضایی بوده و مقام قضایی دستور کلی داده و محدوده‌ی خاصی جهت بازبینی و... مشخص نکرده است تا بتوان عمل مأمورین را خارج از اقدامات ذکر شده در ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دانست. ثانیاً وظیفه مأمورین گزارش دادن است چرا که خودشان که نمی‌توانند ورود نمایند لذا راهی جز گزارش دادن ندارند. ثالثاً حتی با فرض اینکه اقدامات مأمورین را بر خلاف آنچه در ماده 56 قانون مذکور آمده است بدانیم از آنجایی که ماده موصوف (56) از مواد قانونی مذکور در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد لذا جرم انگاری نشده است.

نظر اقلیت

در مورد سوال ب:
اقدام مأمورین جرم است چرا که اولا مأمورین وفق ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید در محدوده پرونده و دستور قضایی تفتیش کنند.ثانیاً گوشی تلفن همراه مصداق اشیا ذکر شده در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد لذا اقدامات مأمورین بر خلاف این ماده که امری را که ارتباطی به موضوع پرونده نداشته بازبینی کرده و گزارش داده اند به طوری که حتی وفق ماده 57 آن قانون از موارد تهدید کننده‌ی امنیت و آسایش عمومی جامعه نیز نبوده است، مشمول جرم انگاری ذکر شده در ماده 63 قانون موصوف می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها