اصل حاکم در دعوای اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اصل بر عدم ملائت خواهان اعسار است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه. ش. به طرفیت شهرداری تهران و منطقه 22 دائر به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه وجه به مبلغ 1/350/000/000 ریال، نظر به اینکه بخشی از هزینه دادرسی به مبلغ 350/000/000 ریال تودیع گشته و نسبت به مابقی آن ادعای اعسار مطرح و شهود خواهان شهادت به موضوع طی استشهادیه پیوست شده داده‌اند و دفاع موثری نسبت به خواسته صورت نگرفته و با رعایت اصل عدم ملائت اولیه، اعسار وی به صورت موقت قابل پذیرش بوده مستندا به مواد 504 و 514 ق.آ.د.م حکم به اعسار موقت وی ازپرداخت هزینه دادرسی مبلغ باقیمانده صادرمی‌گردد. بدیهی است پس از ملائت و دریافت محکوم به و خروج از اعسار موظف است هزینه دادرسی را تودیع نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 22 تهران با مدیریت آقای الف. م. به طرفیت آقای ه. م. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/05 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی و صدور حکم به اعسار موقت تجدیدنظرخوانده از پرداخت هزینه دادرسی مبلغ باقیمانده می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدجوادخیری - فرهاد مرادی

عناوین و برچسب‌ها