تجدیدنظرخواهی از حکم مستند به اقرار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اقرار زوج به عدم پرداخت نفقه، حکم به پرداخت آن از آنجا که مستند به اقرار است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م. ه.ف. به طرفیت آقای پ. ک. به خواسته مطالبه نفقه معوقه به انضمام هزینه دادرسی نظر به محتویات پرونده و متن تحریر شده دادخواست و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که رابطه زوجیت زوجین را به اثبات می‌رساند و نظر به اینکه مطابق قانون، همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می‌شود و یکی از تکالیف زوج تامین نفقه زوجه می‌باشد و در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و با توجه به اقرار خوانده و به لحاظ عادلانه بودن مبلغ خواسته، دعوی خواهان را مطابق موازین قانونی تشخیص و دادگاه مستندا به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت از قرار ماهی دویست و پنجاه هزار تومان از باب نفقه معوقه از مورخه 10 / 2 / 1393 لغایت 10 / 8 / 1393 از باب اصل دین و مبلغ 350000 ریال از باب تسبیب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار -علیرضا سفیدبر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای پ. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/15 صادره از شعبه چهارم دادگاه خانواده شهریار در پرونده شماره 9309982640402054 متضمن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1393/02/10 لغایت 1393/08/10 ماهی دویست و پنجاه هزار تومان و مبلغ 350000 ریال بابت هزینه دادرسی با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه احکام مستند به اقرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند، لذا دادگاه مستندا به تبصره ماده 331 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها