نظریه مشورتی شماره 7/1401/683 مورخ 1402/02/11

تاریخ نظریه: 1402/02/11
شماره نظریه: 7/1401/683
شماره پرونده: 1401-127-683ح

استعلام:

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به این‌که قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت را نقض کرده‌اند، این تقاضای شرکت آب منطقه‌ای را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین نیز بعضی ارگان‌ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

منبع