ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)