شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

رای دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان ش. با نمایندگی قضایی خانم ز.م. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ش. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 17/088/000 ریال بابت وجوه دو فقره سفته به شماره‌های خزانه داری کل... - 1389/05/10 و... - 1389/06/20 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دین می‌باشد. وکلای قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و نمایند قضایی‌اش در جلسه دادرسی توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را بابت آن سفته‌ها بدهکار می‌باشد و از پرداخت دین خود تا به حال امتناع کرده است و با ارائه تصاویر مصدقی از سفته‌ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده‌اند. خوانده پرونده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه‌ای نیز ارسال ننموده است و نهایتا دعوی مطروحه و سفته‌های مدرکیه که منتسب به وی می‌باشند، به دور از هر گونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی مانده‌اند. دادگاه با عنایت به اینکه وجود و بقای آنها در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمّه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت وجه خواسته و نهایتا برائت ذمّه‌اش نماید، ارائه نکرده است. لذا با تجویز مواد 309 و 307 قانون تجارت و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی مطروحه را نسبت به مبلغ خواسته 17/088/000 ریال ثابت و وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 17/088/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 922/640 ریال بابت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و خواسته خواهان را در مورد تاخیر تادیه دین به لحاظ اینکه سفته‌ها واخواست نگردیده‌اند و قبل از واخواست سفته‌ها، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موجه و قانونی نمی‌باشد. لذا در این مورد با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر می‌گردد. رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. ضمنا در قسمت دوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای ع. ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/10 صادره از از شعبه --- عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته دائر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ دو فقره سفته به شرح متن دادنامه، به نظر این دادگاه اعتراض معترض وارد است. زیرا واخواست سفته‌های مدرکیه تاثیری در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ندارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاویی که موضوع آن دین باشد را به منظور دریافت خسارت تاخیر تادیه تحت شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر جایز دانسته است و در مانحن‌فیه خواهان بدوی مطالبه وجه سفته‌ها را تحت عنوان مطالبات خود از خوانده مطرح نموده‌است. فلذا استدلال دادگاه در عدم صدور حکم صحیح نیست. فلذا دادنامه صادره در این قسمت، لازم‌الفسخ می‌باشد و دادگاه مستندا به ماده 353 قانون اخیرالذکر، دادنامه اصدار یافته را در قسمت قرار عدم استماع نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رای منقوض اعاده، تا وفق مقررات رسیدگی را ادامه و انشاء رای مقتضی بنماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی - شفیعی

منبع
برچسب‌ها