اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کارفرما باید جهت اثبات پرداخت حقوق و مزایای کارگر، سند پرداخت وجه ارائه نماید و صرف ارائه ی برگه تسویه حساب کافی نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترضٌ عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب به تنهایی جهت بری الذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر کافی نیست و کارفرما باید سند پرداخت ارایه نماید، که در مانحن فیه ارایه نداده است و مضافا اینکه هیات های تشخیص و حل اختلاف مکلف هستند در رابطه [با] اعمال ماده 148 قانون کار اظهار نظر نمایند، و علاوه بر موارد فوق کارفرما مکلف است حق سنوات را بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت نماید که این موضوع نیز مغفول مانده است، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترضٌ عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

چاوشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترضٌ به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد رحیمی - نبی اله کرمی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها