قرار اناطه و قرار توقف دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

قرار اناطه و قرار توقف دادرسی

پرسش

در صورتی که شخص الف علیه شخص ب شکایت کیفری طرح و پرونده با کیفرخواست فروش مال غیر در حال رسیدگی باشد و همزمان شخص الف به طرفیت شخص ب دعوی اثبات مالکیت هم در دادگاه حقوقی طرح نموده باشد و دادگاه کیفری قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت صادر نماید و همزمان دادگاه حقوقی نیز قرار توقف دادرسی جهت تعیین تکلیف پرونده کیفری (تا صدور رای قطعی در پرونده کیفری) صادر نماید؛ در این حالت تکلیف چیست و کدام یک از محاکم می‌بایست رسیدگی را ادامه دهد؟

نظر هیات عالی

صرف‌نظر از موضوع مطروحه در فرضی که به هر دلیل دادگاه کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه کند؛ دادگاه حقوقی تکلیف به رسیدگی دارد و نمی‌تواند قرار توقف دادرسی صادر و از ادامه رسیدگی امتناع ورزد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه بزه فروش مال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت می‌باشد و در مانحن‌فیه به لحاظ اختلاف در مالکیت به تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر شده است؛ فلذا دادگاه حقوقی موظف است تا به اثبات مالکیت رسیدگی و مالک را مشخص نماید. زیرا به فرض اثبات مالکیت متمم دیگر بزه فروش مال غیر سالبه به انتفاع موضوع است.

نظر ابرازی

نظر به اینکه دادگاه کیفری می‌بایست در خصوص احراز مالکیت شخص الف رسیدگی لازم را صورت دهد و از سوی دیگر مستنداً به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل لازم‌الاتباع بودن دعاوی حقوقی از آراء کیفری، لذا دادگاه کیفری غایت در این خصوص قرار صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها