مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمانهای عمومی علیه یکدیگر، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که اداره.... استان سیستان و بلوچستان با مدیریت آقای ع. ب. با تقدیم دادخواستی به طرفیت 1 - اداره کل. و رفاه.... استان با مدیریت آقای م. ج. 2 - آقای م. د. خطاب به ریاست محترم کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی اجراییه 930661 - 1393/07/14 صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی زاهدان و ابطال رای شماره --- - 1392/02/03 صادره از ناحیه هیات تشخیص و رای شماره --- - 81 مورخ 1392/03/22 هیات حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را نموده است پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان ارجاع گردیده که رئیس محترم شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/08 با این استدلال که آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار صرفا به موجب ماده 166 قانون کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده می‌شودو رسیدگی به توقیف عملیات اجرایی نسبت به اینگونه آراء قطعی به موجب رای وحدت رویه شماره 23 - 1374/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت است ضمن صدور قرار عدم صلاحیت از خود به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دیوان عدالت اداری اظهار عقیده نموده و پرونده را به مرجع مذکور ارسال کرده است که رسیدگی به آن به شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده که رئیس محترم شعبه اخیرالذکر نیز بر اساس دادنامه شماره --- - 1393/11/29 با استدلال به اینکه به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع صلاحیت دار شکایت (اشخاص حقیقی) و حقوقی خصوصی بر علیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی می‌باشد و در پرونده پیوست اداره کل زندان های استان خارج از مصادیق صلاحیت ماده 10 قانون مذکور می‌باشد با استناد به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده امر را به منظور حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پرونده واصله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی و حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غ. رضا قاصدی عضو ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان با شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به دادخواست اداره کل... استان سیستان و بلوچستان به طرفیت اداره کل..... آن استان با خواسته صدور دستور توقف عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره 930661 - 1393/07/14 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان و ابطال رای شماره --- - 1392/02/03 صادره از ناحیه هیات تشخیص و رای شماره --- - 81 مورخ 1392/03/22 هیات حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، نظر به اینکه به تصریح ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان فقط به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه های خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدوداختیارات مقام تصویب کننده رسیدگی می کند و اداره.... استان سیستان و بلوچستان از نهادهای عمومی است که به شکایات در محدوده موضوعات مرتبط علیه خود آن اداره کل در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و همانگونه که رئیس محترم شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری بیان نموده است اداره کل.. استان خارج از شمول و مصادیق صلاحیت ماده 10 قانون مذکور می‌باشد علیهذا و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری این مرجع با استناد به ماده 14 قانون مارالذکر رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی زاهدان تشخیص و اعلام و به این وسیله حل اختلاف نموده مقرر می‌دارد پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به مرجع صالح (محاکم عمومی حقوقی شهرستان زاهدان ترجیحا شعبه ششم آن مرجع) ارسال گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید رضا سید کریمی - غلامرضاقاصدی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها