دلالت تنظیم سند رسمی بر پرداخت دین مدیون

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برحسب عرف و روال موجود در جامعه تا طلبکاری وضعیت طلب خود را از لحاظ دریافت یا تحویل و تنظیم رسید طلب با مدیون مشخص نکند، از تنظیم سند امتناع می کند. بنابراین در مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود اصل بر پرداخت دین مدیون است؛ مگر اینکه رسیدی مبنی بر وجود طلب برای تنظیم کننده و انتقال دهنده که به امضا مدیون رسیده است، ارائه شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به ‌نام م.ط. فرزند ح. به ‌طرفیت خوانده به ‌نام م.ط. به ‌خواسته مطالبه ثمن معامله به میزان سه دانگ از شش‌ دانگ پلاک ثبتی.... با احتساب به نرخ روز با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/06/26 تا زمان تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین و فتوکپی مصدق سند مالکیت و بیع ‌نامه رسمی مورخه 1391/08/06 و بیع‌نامه مورخه 1391/06/26 و 1391/06/30 و فیش واریزی به بانک سرمایه به حساب خواهان توسط خوانده و اظهارات خواهان در مورخه 1391/10/13 در دادسرای شهرری و نظر به اینکه اسناد و مدارک ابرازی دلالت بر تادیه ثمن مورد معامله به خواهان دارد و اینکه ثمن مورد معامله بر اساس سند قطعی مورخه 1391/08/06 تنظیمی در دفترخانه... شهر ری به فروشنده پرداخت شده است و ادعای خواهان مبنی بر اینکه پرداخت وجه و حساب بانک سرمایه خواهان بابت طلاها بوده به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و خواهان اعلام داشته که مبلغ 62 میلیون تومان بابت مغازه از خوانده گرفته است و در خصوص سایر ادعای و مازاد مبلغ وی به لحاظ بلادلیل بودن مردود می‌باشد زیرا فیش‌های واریزی به بانک به حساب خواهان دلالت بر پرداخت ثمن مورد معامله دارد فلذا دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ بلادلیل بودن و عدم اتکاء به موازین قانونی و احراز تادیه ثمن مورد معامله توسط خوانده و گرفتن وجه توسط خواهان مقرون به صحت تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری- نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. به‌ طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره --- - مورخه 1393/07/29 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرری که طی آن حکم به رد دعوی مطالبه ثمن سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک واحد تجاری قطعه اول تفکیکی به‌ شماره... تهران صادر شده است به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را به‌ دنبال داشته باشد زیرا تجدیدنظرخواه مدعی شده است ثمن معامله به مبلغ یکصدوچهل وپنج میلیون تومان کلا توسط اینجانب پرداخت شده است و تجدیدنظرخوانده سهم سه دانگ خود از ثمن را پرداخت نکرده است لکن در طول دادرسی و طی لایحه تجدیدنظرخواهی با تغییر اظهارات خود مدعی شده است مبالغی توسط تجدیدنظرخوانده پرداخت شده است لکن تمامی سهم خود را پرداخت نکرده است و بخشی از پرداختی‌های ایشان نیز بابت خرید طلا بوده است در قبال تجدیدنظرخوانده خرید طلا را منکر و مدعی بوده است مقداری نیز از سهم خود بیشتر پرداخت کرده است. صرف‌نظر از اینکه تعیین دین در مواردی که دیون مدیون متعدد باشد برعهده پرداخت کننده است و جدای از اینکه تجدیدنظرخواه از اظهارات خود پیرامون مبلغ بدهی تجدیدنظرخوانده تردید داشته و در دادخواست اولیه بدهی او را هفتاد و دو میلیون و پانصدهزار تومان اعلام کرده و در طول دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی مبالغ دیگری را اعلام کرده است چون برحسب عرف و روال موجود در جامعه تا طلبکاری وضعیت طلب خود را از لحاظ دریافت یا تحویل و تنظیم رسید طلب با مدیون مشخص ننماید از تنظیم سند امتناع می‌نماید و در مورد یا مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود اصل بر پرداخت دین مدیون است مگر بر خلاف روال رسیدی مبنی بر وجود طلب برای تنظیم کننده و انتقال دهنده به امضا مدیون برسد که در مانحن‌ فیه (پرونده حاضر) چنین حالتی اتفاق نیفتاده است لهذا با توجه به تنظیم سند در حق تجدیدنظرخوانده و عدم وجود مستندی در مورد باقی‌مانده دین وی پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه مبنای شرعی و قانونی نداشته با رد اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی- یادگاری

منبع
برچسب‌ها