باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

از قانون مدنی