نظر مشورتی شماره 88/3 مورخ 1388/12/09 کمیسیون دیوان عدالت اداری

رئیس شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان طی نامه مورخ 88/11/12 در خصوص قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها استعلام کرده است، پس از طرح موضوع نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن تصمیمات قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی و... که جنبه تمثیلی دارند بدیهی است آرای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نیز در دیوان قابل اعتراض است و دیوان نیز مرتباً به اینگونه اعتراضات و شکایات رسیدگی می ‌نماید.»

منبع