تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تبدیل قسمتی از قرار وثیقه به قرار کفالت و صدور دو قرار تامین کیفری برای اتهام واحد بدون تعدد محاکم قضایی از حیث صلاحیت ذاتی،فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. الف. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 93/11/22 عهده بانک... به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای م. ص.ب. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و اینکه متهم علیرغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون چک حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری

رای دادگاه بدوی

اول اتهام: صدور چک بلا محل رای دادگاه در دادنامه شماره --- - 95 مورخ 95/4/9 در پرونده بکلاسه بایگانی --- در سطر دوم مجازات حبس دو سال می‌باشد که به اشتباه یک سال قید شده است و بدین وسیله اصلاح میگردد این رای اصلاحی و تابع رای اصلی است اعطاء رونوشت بدون رای اصلی ممنوع است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری

رای دادگاه بدوی

اول اتهام: صدور چک بلا محل رای دادگاه در دادنامه شماره --- - 95 مورخ 95/4/9 در پرونده بکلاسه بایگانی --- در سطر دوم مجازات حبس دو سال می‌باشد که به اشتباه یک سال قید شده است و بدین وسیله اصلاح میگردد این رای اصلاحی و تابع رای اصلی است اعطاء رونوشت بدون رای اصلی ممنوع است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای س. الف.نسبت به دادنامه شماره --- - 94 که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره...به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده و با توجه به اینکه از ناحیه واخواه دلائلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه فوق البیان را عینا تائید می‌نماید رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- پرویز اکبری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 04 . 09 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه دادگاه بدوی علیرغم صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، برخلاف موازین قانونی بخشی از آن را به قرار کفالت تبدیل نموده است و اساسا صدور دو قرار تامین کیفری برای متهم در باب اتهام واحد و عدم تعدد مراجع قضایی از حیث صلاحیت ذاتی برابر مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از این حیث پرونده با نقص مواجه می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و بررسی موضوع به دادگاه بدوی اعاده گردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

منبع
برچسب‌ها