نحوه رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه 7 و دیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مستوجب تعزیر درجه 7 و دیه،پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/01

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ع. الف. دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به سیاه شدگی و تورم روی دست چپ نسبت به خانم ف. ر.الف. و ن.س دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی و مطالبه دیه از سوی ایشان نظریه کارشناس در امر تصادفات مبنی بر مقصر بودن متهم در امر تصادف و نظریه پزشکی محترم قانونی مبنی بر تایید صدمات ذکر شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و دفاعیات غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا با استناد به مواد 448 و 449 و بند ب 488 و بند الف ماده 714 و نیز ماده 715 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی دست چپ و نیم صدم دیه کامل بابت ارش تورم دست چپ ظرف دوسال قمری از تاریخ وقوع بزه در حق مجنی علیها خانم ف. ر.الف. و ن.س صادر و اعلام می‌دارد همچنین در خصوص جنبه عمومی جرم مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی با استناد به ماده 717 قانون تعزیرات و با رعایت بند ب ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی مرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/03

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/04/01 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجددینظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حین رانندگی به پرداخت دیه مقرره کمتر از حد نصاب در حق شاکیه و از بابت جنبه عمومی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردیده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه دیه تعیین شده کمتر از حد نصاب می‌باشد ضمن صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی از حیث دیه تعیین شده از آنجا که ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نگردیده علیهذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم - نظر ملک رئیسی

منبع
برچسب‌ها