بررسی الزام حضور دادستان در طرح کیفرخواست شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

بررسی الزام حضور دادستان در طرح کیفرخواست شفاهی

پرسش

آیا طرح کیفرخواست شفاهی از سوی دادستان (حسب ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری) مستلزم حضور دادستان یا نماینده ایشان است یا بدون حضور ایشان و صرفا با اعزام متهم امکانپذیر است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به عبارت به کار رفته در ماده 86 و بند پ ماده 335 و بند الف ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان ادعای شفاهی پرونده در دادگاه کیفری مستلزم حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه می‌باشد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی در نتیجه مورد تأیید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/95/2045 مورخ 1395/8/19 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این عقیده می‌باشد.

نظر اکثریت

چون فلسفه کیفرخواست شفاهی تسریع در کار و جلوگیری از تشریفات دادرسی و قانونی است و دادستان اگر حاضر نشد از حق خودش عدول کرده است و در صورت عدم حضور دادستان منعی برای رسیدگی نیست و ماده 300 قانون آیین دادرسی هم گفته است که دادستان می‌تواند در جلسات حاضر شود و الزامی برای حضور ایشان نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 86 قانون آیین دادرسی بیان داشته است که دادستان دعوای کیفری را بصورت شفاهی مطرح می کند لذا از عبارت شفاهی چنین برداشت می‌شود که حضور دادستان یا نماینده ایشان برای طرح کیفرخواست شفاهی الزامی است.

منبع
برچسب‌ها